Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області
Напрямки діяльності Головного територіального управління юстиції

Перелік суб’єктів державної реєстрації, що здійснюють державну реєстрацію нерухомості та бізнесу в Чернігівській області

Перелік суб’єктів державної реєстрації, які забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі

Реєстрація громадських формувань зі статусом юридичної особи через фронт-офіси

Євроінтеграція

Нормативно-правові акти Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Проекти рішень Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, що підлягають обговоренню

Доступ до публічної інформації

Звернення громадян

Фінансові ресурси

Запобігання і протидія проявам корупції

Представник уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Державні закупівлі

Регуляторна діяльність

Фотогалерея

Безоплатна правова допомога

Плани роботи та аналітична звітність

Роз’яснення, юридичні консультації

Методичні рекомендації

Кадрова робота та державна служба

Пошукова система Єдиний реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Єдиний реєстр нотаріусів

Архів

Декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру керівництва Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

Газета Юстиція Чернігівщини

Відкриті дані

Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області

Головне територіальне управління юстиції оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Вакансія Шлюб за добу Запрошуємо до роботи на посаді державного нотаріуса
Графік
Графік

Назад


Управління фінансового та матеріально- технічного забезпечення

Основними завданнями Управління є:

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області та складення звітності.

2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4. Забезпечення контролю за наявністю та рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів.

5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

6. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в підпорядкованих Головному територіальному управлінню юстиції у Чернігівській області установ.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

- складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

Здійснює поточний контроль за:
- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
- правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;
- веденням бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані Головному територіальному управлінню юстиції у Чернігівській області;

- своєчасно подає звітність;

- своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
- інвентаризацій необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
- проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність, правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної системи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідні структурні підрозділи Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

- здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.

- у межах кошторису здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Головного територіального управління та його структурних підрозділів;

- забезпечує утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень;

- забезпечує відповідне меблювання та оснащення засобами зв'язку і оргтехніки службових приміщень головного управління;

- здійснює заходи щодо охорони службових приміщень, майна;

- здійснює контроль за економічним і раціональним використанням господарського інвентарю, канцелярського приладдя, електричної і теплової енергії, води та інших матеріальних цінностей;

- контролює технічний стану і обладнання транспортних засобів, забезпечує проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень, будівель, споруд, автомобільного транспорту, оргтехніки;

- створює безпечні умови роботи працівників головного управління, та контроль за дотримання ними правил технічної та пожежної безпеки;

- забезпечує обслуговування комп'ютерної техніки;

- забезпечує укладання договорів, пов’язаних з господарською діяльністю головного управління;

- забезпечує проведення тендерів, укладення договорів постачання;

- організовує роботу та правильне використання автомобільного транспорту.

Структура та склад Управління фінансового та матеріально технічного забезпечення:

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефон та електронна пошта
Начальник Управління Сигута
Світлана Анатоліївна
(0462) 676 981
s.syhuta@cn.minjust.gov.ua
Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу Булатова
Вікторія Олегівна
(0462) 674 180
v.bulatova@cn.minjust.gov.ua
Заступник начальника відділу Пономаренко
Світлана Юріївна
(0462) 672 886
s.ponomarenko@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Матях Алла Петрівна (0462) 672 886
Головний спеціаліст Павлюк
Анжела Василівна
(0462)774 288
a.pavliuk@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Чоботок
Тетяна Миколаївна
(0462) 674 180
t.chobotok@cn.minjust.gov.ua
Головний спеціаліст Шара
Анжела Василівна
(0462) 674 180
Головний спеціаліст Шпак
Лариса Анатоліївна
(0462)774 288
l.shpak@cn.minjust.gov.ua
Відділ матеріально – технічного забезпечення
Начальник відділу Романченко
Роман Вікторович
(0462) 604 599
mtz@cn.minjust.gov.ua
Заступник 
начальника відділу
Губенко
Марина Володимирівна  
(0462) 604 599
mtz@cn.minjust.gov.ua
Провідний інспектор Грицик
Людмила Олексіївна
(0462) 604 599
Провідний інженер Москаленко 
Андрій Миколайович 
(0462) 651 522

Начальник управління

Трейтяк
Олег Миколайович

Органи та установи юстиції

Новини

Міністерство юстиції консультує

Зміни до статуту